Disclaimer

JURIDISCH (LEGAL)

Koramic Real Estate NV, met zetel in Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk en met BTW nummer BE 0405.371.710 (RPR Gent – afdeling Kortrijk) is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. Hierbij wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt. U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoon op +32 56 24 96 90 of via info@koramicrealestate.be.

PRIVACY & COOKIE POLICY

Toepassingsgebied

Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat er geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Deze regelgeving is ook gekend als de GDPR-wetgeving.

In deze policy geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt. Hiermee wensen we u te verzekeren dat er correct wordt omgegaan met uw gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.
Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Koramic Real Estate de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoon of GSM
 • E-mail

U kunt ook aanvullende informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail of tijdens events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

 • locatiedata (locatiegegevens verzameld via IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;

Waarom wordt die informatie verzameld?

Koramic Real Estate verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • om te reageren op uw vragen over Koramic Real Estate of ons aanbod, om u informatie te verstrekken over onze diensten en producten;
 • om onze website te verbeteren;
 • om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
 • om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • om als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, u periodiek e-mails te versturen met informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn.

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Koramic Real Estate kan uw persoonsgegevens delen met:

 • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen; of
 • met bedrijven die Koramic Real Estate helpen met het optimaliseren van de gebruikservaring en de communicatie

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten in opdracht van Koramic Real Estate uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van Koramic Real Estate worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Koramic Real Estate geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies
Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt en taalkeuze. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Targeting cookies of advertentiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders.

Social media cookies
Deze cookies maken het mogelijk om wat u pagina’s van Koramic Real Estate website te delen op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Google Analytics
Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina’s enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – https://www.google.be/analytics/index.html. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, volg dan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en onlineprivacy worden toegelicht.

Webbakens

Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die “webbakens” worden genoemd (ook bekend onder de naam “clear gifs”), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken pagina’s hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.

Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u ervoor hebt gekozen om een nieuwsbrief van Koramic Real Estate te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@koramicrealestate.be.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming).

Veiligheid

Koramic Real Estate spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Koramic Real Estate is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wijzigingen aan deze policy

Koramic Real Estate kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van de website www.koramicrealestate.be erkent u uitdrukkelijke dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Koramic Real Estate. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan alsook de voorstelling en structuur van de erop vervatte informatie, worden door het auteursrecht en het merkenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Koramic Real Estate.

DISCLAIMER

Koramic Real Estate besteedt veel aandacht aan de correctheid van de informatie op deze website, en doet er alles aan om alle informatie up-to-date te houden. Koramic Real Estate tracht eventuele (technische) fouten ten aller tijde te vermijden, maar kan hiervoor echter geen garanties geven. Mocht u onjuistheden ervaren kunt u deze steeds melden via info@koramicrealestate.be.

De informatie, tekeningen, plannen en foto’s op de website van Koramic Real Estate zijn louter indicatief. De gebruikte materialen, de plannen en de uitvoeringsdetails kunnen nog steeds wijzigen.
Koramic Real Estate kan de informatie op deze website steeds wijzigen zonder de gebruiker ervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

Koramic Real Estate, en de met haar verbonden vennootschappen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik van deze website schade toebrengt aan de gebruiker, zoals schade door virussen, computermisdrijven of hacking.

De site van Koramic Real Estate kan rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden, waarop Koramic Real Estate geen enkele controle heeft: niet op de inhoud, niet op de beschikbaarheid en niet op de veiligheid. Ondanks deze verwijzing naar pagina’s van derden kan Koramic Real Estate niet instaan voor de inhoud van deze pagina’s.

De inhoud van de website van Koramic Real Estate is auteursrechterlijk beschermd en blijft intellectueel eigendom van Koramic Real Estate. Geen enkele gebruiker van deze website verkrijgt door het bezoek intellectueel eigendomsrecht betreffende de website van Koramic Real Estate.

De beschikbare informatie mag enkel worden geraadpleegd door de bezoeker, maar de vormgeving, informatie, plannen en andere elementen van deze website zijn beschermd door het auteursrecht en merkenrecht. Alle beschikbare informatie mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële privédoeleinden. De gebruiker van de website mag de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden (verspreiden, reproduceren, verkopen of overdragen in eender welke vorm).